INTRODUCCIÓ

La vostra privacitat és important per a nosaltres, i mitjançant aquest document us expliquem quins dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Per a la vostra informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la vostra autorització prèvia; i mai utilitzarem les vostres dades per a una finalitat no indicada prèviament. Com a usuari, heu de llegir atentament aquesta política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixeu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el proveïdor pot modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del proveïdor.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ROGEVALL HOLDING, S.L. (empresa del grup Casa Vallès) NIF: B66142303 Adreça postal: C/ Marconi 228-230, 08224 Terrassa, Barcelona Correu electrònic: info@casavalles.es

ROGEVALL HOLDING, S.L., com a responsable del lloc web, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altres normatives legals vigents en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de tipus tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECOLLIM: Les dades que recopilem i com les obtenim són les següents:

 1. Mitjançant el formulari de contacte: nom, correu electrònic, telèfon i missatge.
 2. Mitjançant el formulari “Treballa amb nosaltres”: nom, cognoms, correu electrònic.
 3. Botiga en línia. No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, donant el vostre consentiment per a cadascuna de les finalitats a la secció corresponent de la web:

 1. Formulari de contacte: per respondre a les consultes i/o proporcionar informació requerida per a l usuari.
 2. Formulari “Treballa amb nosaltres”: per incloure-us en processos de selecció.
 3. Botiga en línia: per poder complir amb el sol·licitat.
 4. Altres finalitats:
  • Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables necessàries en virtut de la legislació vigent.
  • Realització d’anàlisis de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies).
  • Xarxes socials: en la secció corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Ús de Fotografies: Les fotografies penjades a la web són propietat del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, incloent les dels menors (en cas que n’hi hagi) en les quals, per a la seva obtenció, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a tal efecte pels centres en què els menors hi participen. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre prèvia sol·licitud formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada. Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” al correu electrònic esmentat. D’acord amb la LSSICE, ROGEVALL HOLDING, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus electrònics comercials que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebeu del proveïdor, l’usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT La base legal pel tractament de les dades és el vostre consentiment atorgat en el moment de facilitar les vostres dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcar la casella de verificació. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis es basa en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció. El no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites. En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciu el vostre dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Encara que hàgiu exercit els vostres drets correctament, hem de conservar adequadament bloquejades les vostres dades mentre durin els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES: ROGEVALL HOLDING, S.L. no realitza cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El proveïdor només facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi ha indicis de la comissió d’un delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el proveïdor. La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de ROGEVALL HOLDING, S.L.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES: Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de ROGEVALL HOLDING, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@casavalles.es, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS”, i adjuntant còpia del vostre DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

DRETS:

 • Dret d’accés: permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les seves dades personals sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a no dur a terme el tractament de les seves dades personals o cessar en el mateix.
 • Limitació del tractament: implica el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la legalitat del tractament realitzat abans de la retirada del consentiment.

També teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que s’han vulnerat els vostres drets en relació amb la protecció de les vostres dades (www.aepd.es).

MESURES DE SEGURETAT: Les dades que ens faciliteu seran tractades de manera confidencial. El proveïdor ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. A més, es garanteix que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

IDIOMA: L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagi alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

ANÀLISI DE PERFILS La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació proporcionada per les galetes en relació als hàbits de navegació, implica l’acceptació del tractament d’aquestes dades, per ser segmentades o categoritzades amb la finalitat d’aplicar-les a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/client, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis. Les dades utilitzades en la elaboració d’aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris, sinó que mostren només en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, edat, país, gènere, etc. L’usuari que accedeixi a aquesta web, consenteix explícitament l’ús d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en l’apartat anterior.

XARXES SOCIALS Us informem que ROGEVALL HOLDING, S.L pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ROGEVALL HOLDING, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que correspongui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari. ROGEVALL HOLDING, S.L. tractarà les vostres dades amb la finalitat d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del proveïdor, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Es prohibeix la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i, en general, qualssevol sigui el contingut que ROGEVALL HOLDING, S.L. consideri inadequat.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honestedat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, ROGEVALL HOLDING, S.L. es reserva el dret de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats. En tot cas, si vostè envia informació personal a través de la xarxa social, ROGEVALL HOLDING, S.L. quedarà exempta de responsabilitat pel que fa a les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma i l’usuari, si vol conèixer-les, ha de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI En cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, us informem que les dades aportades seran tractades per atendre les suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i, quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. Els testimonis es publicaran al nostre lloc web. L’únic dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT ROGEVALL HOLDING, S.L.. es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ROGEVALL HOLDING, S.L. en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGIISLACIÓ En general, les relacions entre ROGEVALL HOLDING, S.L.. i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual són expressament sotmeses les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Terrassa.